• Mức lương hấp dẫn
  • Thời gian làm việc linh động
  • Hoàn thiện kỹ năng mềm
  • Xây dựng nhân hiệu

Hãy tham gia cùng chúng tôi.

Senior Developer

Job Description: Liên hệ để biết chi tiết.

Required stack: HTML, CSS, SCSS, javascript, typescript, Vue / Nuxt, React / Redux, Angular / Express.js, GraphQL, WebGL.

Mobile Developer

Job Description: Liên hệ để biết chi tiết.

Required stack: HTML, CSS, SCSS, Flutter.

UI / UX Designer

Job Description: Liên hệ để biết chi tiết.

Required stack: HTML, CSS, SCSS.